Add newline

This commit is contained in:
dabruh 2023-03-20 18:59:54 +01:00
parent 328b664d8a
commit c4235a4473
2 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -11,6 +11,7 @@ Worthy is Your name
Worthy is Your name, Jesus
You deserve the praise
Worthy is Your name
[Verse 2]
And now my shame is gone
I stand amazed in Your love undeniable

View File

@ -15,6 +15,7 @@ Från solen går upp, till solen går ner
Låt det vara Jesus
I mörkaste natt ett namn lyser klart
Låt det vara Jesus
//: Världen har inget som jag söker, bara Jesus jag behöver
Värderar inget annat högre, bara Jesus jag behöver ://